تبلیغات
HANGUK NAM - ترجمه اهنگ های دابل اس

شارژ ایرانسل

فال حافظ


LOVE YA - SS501
YEAH HERE WE GO ONCE AGAIN
هی ما دوباره اینجاییم
GUESS WHO’S BACK, LET’S GO
حدس بزنید کی اومده،بزن بریم
THIS SONG IS ALL ABOUT YOU
این ترانه سراسر درباره توست
I REALLY HATE YOU BUT I LOVE YOU
واقعا ازت متنفرم اما عاشقتم
SO WHAT CAN I DO? NOW LISTEN
خوب چیکار می تونم بکنم؟حالا گوش کن.
* It hurts when I look at you, I fall short of breath, now hold my hand
وقتی نگات می کنم رنج می کشم،نفسم میگیره،حالا دستمو بگیر.
Why, when that person does not love you?
چرا؟ حالا که اون عاشقت نیست...
WHY DON’T YOU GET IT?
چرا درک نمی کنی؟
BABY LET ME
عزیزم بذار من
LOVE YA, LOVE YA, LOVE YA
عاشقت باشم ،عاشقت باشم ،عاشقت باشم
Risking my everything, I cast this spell, ‘WE CAN BE SO PERFECT’
با به خطر انداختن همه چیزم،یه کاری می کنم معجزه بشه،من وتو با هم معرکه ایم.
Even if the world becomes my enemy It can’t be
حتی اگه همه دنیا دشمنم بشن نمیشه...
It can’t be anyone but you
نمیشه عشق من کسی جز تو باشه
BABY LET ME
عزیزم بذار من
LOVE YA, LOVE YA, LOVE YA *
عاشقت باشم، عاشقت باشم ،عاشقت باشم
I’ve been waiting all this while
تموم این مدت انتظار کشیده ام
Sorry I’ve been sincerely desiring for
ببخشید اما راستش بی رحمانه آرزو می کردم،
your long-time relationship, that pushed me aside, to cruelly end
اون رابطه طولانی تو که من رو به کناری روند تموم بشه.
Forget that person, now erase him
اون رو فراموشش کن.اون آدم رو از ذهنت پاک کن.
He was not a good match for you anyway
به هرحال اون یارخوبی واسه تو نبود.
SO BABY WON’T YOU COME TO ME,
پس ،عزیزدلم نمیایی پیش من؟
I’LL MAKE YOU MAKE YOU HAPPY
من تو رو، تورو شادت می کنم.

* REPEAT
تکرار

At first I wished for your happiness
اولش آرزوم شادی تو بود
Even if it was by that person’s side I believed that if you were happy without me, that
فکر می کردم حتی اگه کنار اون باشی وبدون من شاد باشی ،
was enough
بسه
But I see your tears. I see your sadness.
اما دارم اشکاتو می بینم،اندوهت رو .
I try to hold back but it’s no use. Now I’m worn out, crazy
سعی کردم عقب بکشم اما بی فایده است.حالا دیگه خسته و مجنونم.
I CANNOT LET IT GO, I GOTTA TAKE YOU
نمی تونم بذارم ادامه پیدا کنه،بایدتورو با خودم ببرم.
This is our destiny YEAH
آره این سرنوشت ماست.
* REPEAT
تکرار

Why don’t you know? Why is it that person of all people?
چرادرک نمی کنی؟این همه آدم آخه چرا اون؟
Your painful love, I can’t bear to see it
طاقت ندارم عشق رنج آورت رو تماشا کنم.
Forget that bad love that bruised your heart
اون عشق پلید که قلبت رو سیاه کرده از یاد ببر
Now forget it PLEASE! I will save you, who is in pain
توروخدا فراموشش کن!تو رو از این درد نجات می دم.
When your tears that are reflected in the mirror flow without a sound, without any meaning
هروقت اشکای تو که توی آینه منعکس میشن آرام و بیهوده فرو میریزند،
My heart becomes completed ripped apart, I CAN CROSS OVER THE SEA
قلبم تیکه تیکه میشه،می تونم از دریا بگذرم.
Please believe me, I’ll call the heavens as my witness
خواهش می کنم باورم کن.آسمونا رو شاهد می گیرم که
We will be our final love YEAH
آره، ما عشق نهایی همدیگه ایم.
It hurts when I see you.
وقتی می بینمت رنج می کشم.
I fall short of breath.
نفسم بند میاد
My heart hurts
قلبم آزرده میشه
Why, when that person doesn’t love you?
چرا؟وقتی اون عاشقت نیست...
WHY DON’T YOU GET IT? BABY LET ME
چرا درک نمی کنی؟عزیزم بذارمن
LOVE YA LOVE YA LOVE YA
عاشقت باشم،عاشقت باشم،عاشقت باشم.
Risking my everything, I cast this spell, ‘WE CAN BE SO PERFECT
’ با به خطر انداختن همه چیزم،یه کاری می کنم معجزه بشه،من وتو با هم معرکه ایم
Even if the world becomes my enemy It can’t be
حتی اگه همه دنیا دشمنم بشن نمیشه...

It can’t be anyone but you BABY LET ME
نمیشه عشق من کسی جز تو باشه عزیزم بذارمن

LOVE YA, LOVE YA, LOVE YA
عاشقت باشم،عاشقت باشم ،عاشقت باشم
LET ME LOVE YOU BABY!
عزیزم بذارمن عاشق تو باشم
It can’t be,
نمیشه
It can’t be,
نمیشه
Without you....
بدون تو....

LET ME BE THE ONE

LOOK, I KNOW IT HAS BEEN A LONG TIME YOU KNOW,
ببین همونطور که میدونی زمان زیادی گذشته
NOW, I GOTTA TELL YA SOMTHIN’ SO LOOK AT HERE
حالا می خوام یه چیزی بهت بگم اینجا روببین
FIRST THING FIRST, the words I want to tell you. Although I don’t know where Ishould start
اول اولش حرفاییه که می خوام بهت بگم گرچه نمی دونم از کجا باید شروع کنم.
I’ve been quite anxious Even now I’m feeling a little shy… OH LOVE
خیلی دل نگرون بودم حتی همین حالام یه ذره خجالت می کشم...اوه عشق من.

I’ll try to gather up more courage. You know that I can’t say these types of awkward phrases
سعی میکنم شجاعتربشم.می دونی که من نمی تونم این جور عبارتای شرم آور رو به زبون بیارم.
Once in a lifetime, I think that time is now
فقط یه بار توی زندگی رخ میده.فکر کنم اون زمان همین حالاست.
I’ll start here BABY please listen
عزیزم همینجا شروعش می کنم لطفا گوش بده.
LET ME BE THE ONE
بذار اون کس من باشم.
* LET ME BE THE ONE, the only one for you. I want it to be me (LET ME BE THE ONE)
بذاراون کس من باشم.اونی که تنها کس توئه.می خوام اون کس من باشم.بذار من اون باشم.
LET ME BE THE ONE, the entire day, I only think of you (OH LOVE
)
بذار اون کس من باشم. تمام روز فقط دارم به تو فکر می کنم.اوه عشق من.
LET ME BE THE ONE, I’ll promise you, that I’ll live for you (LET ME BE THE
ONE)
بذار اون کس من باشم،بهت قول میدم که فقط به خاطر تو زندگی کنم.بذار اون کس من باشم.
LET ME BE THE ONE, for eternity, I’ll love only you (OH LOVE
بذار اون کس من باشم.تا ابدفقط عاشق تو خواهم بود.اوه عشق من.

Meaningless thoughts become the wind, tears overflow to form the sea
افکار بی معنا تبدیل به باد میشن. قطرات اشک دریا یی لبریز میشن.
An insufficient man like me, by meeting you I FEEL SO SPECIAL
پس از دیدن تو مردی ناچیز مثل من احساسی خاص پیدا کرده
SO LOVE LOVE, LET ME LOVE YOU BABY.
پس عاشق، عاشق ،بذار عاشقت باشم عزیزم.
AND GIVE LOVE, it feels like a miracle. AND LET ME, please accept my heart
و عشق بورز که عاشقی مثل یک معجزه است.و بهم اجازه بده.لطفا قلبمو بپذیر.
CUZ I WANNA BE WITH YOU GIRL
چون من می خوام با تو باشم دختر.

* REPEAT
تکرار

The only one in the world that makes me shine
تنها کسی که توی دنیا مایه درخشش منه
YOU’RE THE ONE IN THE MILLION
توبین میلیونها نفر تکی.
Among the many stars in the world, the one place where I can rest easy
میون این همه ستاره توی دنیا تنها جایی که می تونم آروم وقرار بگیرم پیش توست.
My happiness, sadness, smiles, and tears, they are all only for you.
شادی واندوه،لبخندها و اشکهای من همه از آن توست.
If I am with you I don’t have anything to be afraid of
اگه با من باشی چیزی واسه ترسیدن ندارم.
LET ME BE THE ONE, I exist because of you
بذار اون کس من باشم. وجود من به خاطر توست.
LET ME BE THE ONE FOR ALL YOUR ANSWERS, that person is me
بذار اون کس من باشم همونی که پاسخ همه پرسشاته.اون فرد منم.
LET ME BE THE ONE, the only one in the world, LET ME BE THE ONE WHO CARES.
بذاراون آدم من باشم تنها کسی توی دنیا که دوستت داره.بذار اون کس من باشم.
LET ME BE THE ONE, It won’t change, even if I am born again
BABY IT’S YOU
بذار اون کس من باشم،حتی اگه دوباره متولد بشم فرقی نمی کنه.عزیزم عشق من بازم تویی.

LET ME BE THE ONE, the only one for you. I want it to be me (LET ME BE THE ONE)
بذار اون کس من باشم.تنها کسی که مال توئه.می خوام اون کس من باشم.بذار اون آدم من باشم.
LET ME BE THE ONE, the entire day, I only think of you (That person is me)
بذار اون کس من باشم همه روز فقط به تو فکر می کنم.اون فرد منم.
LET ME BE THE ONE, I’ll promise you, that I’ll live for you (LET ME BE THE ONE)
بذار اون کس من باشم.بهت قول میدم به خاطر تو زندگی خواهم کرد.بذار اون کس من باشم.
LET ME BE THE ONE, for eternity, (WOULD YOU LET ME BE) I’ll love only you (OH LET ME BE)
بذار اون کس من باشم. تا به ابد فقط عاشق تو خواهم بود.اگه بذاری که من اون کس باشم.آه بذار باشم.

LET ME BE THE ONE
بذار من اون یه نفر باشم

4 Chance
هیونگ جون: شماره 1
لباسای شیکت رو بپوش و عینک آفتابیت رو بزن
مچتو گرفتم. می خوام کراواتم رو به خاطر تو درست کنم.
کم کم بدون این که خودمم بدونم دارم همونجوری میشم که تو می خوای
پس دیگه زود بیا طرف من
یونگ سنگ: شماره 2
یهویی خودت رو نشون بده تا همه نگاهارو اسیر کنی
تو وادارم کردی نشون بدم که دوستت دارم می خوام یه چیزی بگم
تا مجبورشی یه خورده بیشتر عاشقم شی
تا من رو در وجود خودت حس کنی
همه:
تو رو بی رحمانه دنبال خودم می کشونم و دست و پا تو با عشقم می بندم
اینجوری همه عاطفه سرشارم نصیب تو میشه
جونگ مین:
عاشقتم من رو با خودت ببر. می خوام یه سبک نو ایجاد کنم.
یونگ سنگ:
حتی اگه یه بار باشه خوبه بجنب یه بار دیگه امتحان کن
من می خوام امشب فقط با تو باشم
جونگ مین: شماره 3
توی چشمام نیگا می کنی و تظاهر می کنی نگاه نکرده ای
من رو می رقصونی تا تو رو برقصونم و آرام به سمت خودم بکشونم
این جوری می تونی من روکه نزدیکت حرکت می کنم حس کنی
درحالی که قلبت همین طور میزنه آروم به طرفم میای
همه:
بی رحمانه تو رو دنبال خودم می کشونم و دست و پا تو با عشقم می بندم
اینجوری عاطفه سرشارم نصیب تو میشه
هیونگ جون:
عاشقتم من رو با خودت ببر . الان می خوام یه سبک نو ایجاد کنم..
یونگ سنگ:
حتی اگه یه باره قبوله بجنب و امتحانش کن
من امشب می خوام فقط با تو باشم
کیو جونگ:
وقتشه همین حالا وقتشه
به سمت تو میرم. تو بهم می گی که بیام
احساس واقعیت رو بهم بگو. چی قلب تو رو مجذوب می کنه؟
عزیزم بجنب
عزیزم بجنب
عزیزم بجنب
هیون جونگ :
بالاخره وقتشه. تو به من نزدیک میشی
می خوامت . می خوامت. می خوام با یه سبک نو اینو بهت بگم.
خودم می دونم! میخوام احساساتت رو از بین ببرم
تا بتونم خودم رو جایگزینشون کنم.
همه:
بی رحمانه تو رو دنبال خودم می کشونم و دست وپات رو با عشقم می بندم
اینجوری همه عاطفه سرشارم نصیب تو میشه
هیونگ جون:
عاشقتم من رو با خودت ببر.من فقط می خوام یه سبک نو ایجاد کنم.
یونگ سنگ:
حتی اگه یه بار باشه خوبه بجنب یه بار دیگه امتحانش کن
امشب می خوام فقط با تو باشم.
همه:
بی رحمانه تو رو دنبال خودم می کشونم ودست وپات رو با عشقم می بندم.
اینجوری همه عاطفه سرشارم نصیب تو میشه.
کیو جونگ:
عاشقتم.من رو با خودت ببر.من فقط می خوام یه سبک نو ایجاد کنم.
یونگ سنگ:
حتی اگه یه باره خوبه بجنب یه بار دیگه امتحانش کن
می خوام امشب فقط با تو باشم
کیو جونگ:
وقتش رسیده وقتش همین الانه
من به سمت تو میام. تو بهم میگی که بیام
احساس واقعیت رو بهم بگو .چی قلبت رو مجذوب می کنه؟
عزیزم بجنب
عزیزم بجنب
عزیزم بجنب
هیونگ جون:
بالاخره وقتشه و تو به من نزدیک میشی
می خوامت .می خوامت. می خوام اینو به یه سبک نو بهت بگم.
خودم می دونم!می خوام احساساتت رو از بین ببرم
تا بتونم خودم رو جایگزینشون کنم
همه:
بی رحمانه تو رو دنبال خودم می کشونم ودست وپات رو باعشقم می بندم.
اینجوری همه عاطفه سرشارم نصیب تو میشه
هیونگ جون:
عاشقتم.من رو با خودت ببر .الان می خوام سبک نویی رو ایجاد کنم.
یونگ سنگ:
حتی اگه یه باره خوبه . بجنب ویه بار دیگه امتحانش کن
امشب می خوام فقط با تو باشم..............................

SS501 - As long as we are together

تا وقتی من وتو باهمیم
آسمون ابری نمیشه همیشه اونجا سر جاش می مونه
هر شب در تاریکی با تو زیر بارون بودن
برای همیشه (تو با منی) همیشه( ما با همیم)
هر جای دنیا که ما با همیم پر از آرامشه
دور می شیم بالاتر وبالاتر می ریم
با همدیگه من و تو
و آسمون تنهایی می مونه. زندگی تنهایی.
ولی چون همدیگه رو دیدیم این زندگیم عالیه.
برای( همیشه تو با منی) همیشه( ما با همیم)
هر جای دنیا که ما با همیم پر از آرامشه
دور می شیم بالاتر وبالاتر می ریم
من وتو همیشه با هم.
تو همیشه با منی ما تا ابد با همیم
قدم زدنی آرام توی دنیا رفتن به جایی بالاتر
تو بامنی باهم ما با همیم.
That is not going to cloud the sky is always there in its place
A dark place every night in the rain
Forever (you're together with me) always (we're together)
(Cool, anywhere in the world that you're together)
Walk away walk to climb up higher
Together, you and me

That leaves us alone, lonely life.
But we've met. It's a wonderful life.
Forever (you're together with me) always (we're together)
(Cool, anywhere in the world that you're together
Walk away walk to climb up higher
Together, you and me forever
(You're together with me) always (we're together) with you forever
(A cool walk through the world Walk into a higher place)
(You're with me, together we're together)

SS501 - Coward

هیون جونگ:
موبایلم کلا پر از عکسای تو شده
الانه که بازش کنی
چرا اینجوریه؟هر وقت می بینمت دستپاچه میشم
یونسنگ:
نفسم بند میاد حتما واقعا دوست دارم
از این راه میرم که به جایی که هستی برسم
تو خیلی قشنگیا
گروه:
دلم واست تنگ شده خیلی دلم تنگه برات
یه نادونم که نمی تونه بهت بگه
یه نادونم که نمی تونه حرفشو بزنه
هروقت می بینمت
میخوام نیگهت دارم و بهت اعتراف کنم
پس چرا فرصتش پیش نمیاد؟
بیا پیشم
جونگ مین:
اون دامن کوتاهی که پوشیدی
اون صورتی که آرایشش کردی
واسه منه یا میری دیدن کس دیگه ای؟
یونسنگ:
نفسم بالا نمیاد
حتما واقعا دارم حسودی می کنم
معشوق زیبا تو همین حالا دیدم
گروه:
دلم برات تنگ شده خیلی تنگ شده
نادونیم که نمی تونه بگه
نادونی که نمی تونه حرف بزنه
هر وقت که می بینمت
می خوام نگهت دارم و بهت اعتراف کنم(که دوست دارم)
پس چرا فرصتش پیش نمیاد؟
بیا پیش من
یونسنگ:
چرا قلبم این قدر خسته است؟
قلبم اونقدر غمگینه که فقط تو رو میتونه ببینه
گروه:
دلم برات تنگ شده خیلی تنگ شده
نادونی که نمی تونه بهت بگه
نادونی که نمی تونه حرف بزنه
هر وقت تو رو می بینم
می خوام نگهت دارم و بهت اعتراف کنم
پس چرا فرصتش پیش نمیاد؟
بیا پیش من

SS501 - CRAZY 4 U

MY GIRL
دخترک من
MY WORLD'S CHANGING
دنیای من داره عوض میشه
Another (BYE, BYE, BYE) I can't believe it
یه خداحافظی دیگه. نمی تونم باور کنم.
(TELL ME WHY, WHY, WHY) Your trembling voice
بگو چرا؟چرا؟چرا؟صدات داره می لرزه.
DON'T TRY TO SAY IT, I don't want to hear any excuses
سعی نکن چیزی بگی، نمی خوام عذر و بهوونه هات رو بشنوم.
You're always saying that we can't be together
همش میگی ما نمی تونیم با هم باشیم
What can I say in front of you if you are like that
وقتی تو اینجوری هستی در حضور تو چی می تونم بگم؟
My heart is telling you
قلبم بهت می گه…
What more is necessary to be said
گفتن چه چیزایی مهمتره:
* Yeah I'm crazy, crazy
آره من دیوونم،دیوونم.*
I'm crazy for you, crazy
من دیوونه توام،دیوونه
No matter how much I try to get out, I can't see anyone but you
هرچه قدرم سعی کنم فرقی نداره،کسی رو به جز تو نمی تونم ببینم.
(To me you are... MAYBE,MAYBE,MAYBE)
)برای من تو...شاید،شاید،شاید
The destiny that the heavens have decided
سرنوشتی باشی که آسمونا مقدر کردند)
(To me you are... BABY,BABY,BABY)
)تو عزیز،عزیز،عزیز منی)
My everything for you
هرچی دارم مال تو.
(To me you are... LADY,LADY,LADY)
(تو خانوم،خانوم،خانوم منی)
Please be by my side (CRAZY, CRAZY, CRAZY) OH BABY
کنارم بمون(دیوونه،دیوونه،دیوونتم)آه عزیزم
CUZ I'M SO CRAZY 4 U *
چون من خیلی دیوونه توام*

NOT AGAIN...
دوباره نه...
How (HOW, HOW, HOW) I thought that you were different
چه طوری(چه طور؟چه طور؟چه طور؟)فکر کردم تو یه جور دیگه هستی.
(Again TRY, TRY, TRY) How can love change?
(دوباره سعی کن،سعی،سعی) آخه چه طور ممکنه عشق تغییر کنه؟
Blame me rather. Me, who can't accept anyone else but you…
بیشتر من رو سرزنش کن.من رو که کسی جز تو رو نمی تونم بپذیرم...
No matter what is said, it can't be helped
هرچی هم گفته بشه فرقی نداره،این اجتناب ناپذیره.
Even if you curse at me, I'll say it once again
حتی اگه بهم توهین کنی،یه بار دیگه میگم:
The one person in the world,
تنها کس توی همه دنیا،
That person is you...
تویی...

* REPEAT
تکرار*
Even when I close my eyes, in front of me... (CRAZY)
حتی وقتی چشمامو می بندم جلوی چشامی...(دیوونه)
Even when I close my heart, inside me... (CRAZY)
حتی اگه در فلبم رو ببندم،تو در درون منی...(دیوونه)
Whereever I go you are in my memories... (CRAZY)
هرجا که برم تو در خاطر منی...(دیوونه)
You are inside me
تو در درون منی
* REPEAT
تکرار*
I have fallen in love with you
من عاشق تو شده ام
I want you
می خوامت
I'm crazy
دیوونه ام.
(CUZ I'M SO CRAZY 4 U)
(چون من خیلی دیوونتم)
I have fallen in love with you
عاشق تو شده ام
I want you
می خوامت
I'm crazy
دیوونه ام
(CUZ I'M SO CRAZY 4 U)
)چون من خیلی دیوونتم)
CUZ I'M SO CRAZY 4 U
چون من خیلی دیوونتم
CUZ I'M SO CRAZY 4 U
چون من خیلی دیوونتم

SS501 - Find

قلب بی ریای منم فرق کرده
با خودم می گم : چیکار باید بکنم؟چیکار کنم؟
حالا دیگه برام یه عشق خیلی دوره. عشقی خیلی دور.
اما بازم این تویی که دلم اصلا نمی تونه رهات کنه.

اینجا می ایستم تا زمانی که دوباره خنده هاتو پیدا کنم.
اینجام تا همه اشکای درد آلود قلبت روپاک کنم

راهی پیدا می کنم که هرگز عشق بلورین شفافت رو از یاد نبرم.
چون من وتو حتما عشقمون رو دوباره خواهیم یافت.

بدون تو... بدون تو...
زنده می مونم؟
همیشه دو تا ما دوتا همیشه با همیم حتی توی رویاها.
مثل تو...لحظه هایی که مثل توئه...
لحظه های عشق موندگاره
عشقی که می دونم که نمی تونم ترکش کنم.
اینجا می ایستم تا زمانی که خنده ها تو دوباره پیدا کنم.
اینجام تا همه اشکای درد آلود قلبت رو پاک کنم.
راهی پیدا می کنم که هرگز عشق بلورین شفافت رو از یاد نبرم.
چون من و تو حتما عشقمون رو دوباره خواهیم یافت

حتی همون عشق پوچ با اندوه سینه سوز رو
نمی تونم تو رو از قلبم برونم
چون من این موجود ناتمام ارزشی ندارم
تا اون زمانی که اشکای غلطانم
کوچکترین خاطره تو رو هم در خودشون غرق کنن
چون تو عشق منی حتما پیدات می کنم.