تبلیغات
HANGUK NAM - ترجمه متن آهنگ کره ای (4)

شارژ ایرانسل

فال حافظ


I'm Broken
Wake up in my arms your eyes looking at me in my heart looks like you are suffocating
وقتی در آغوش من از خواب بیدار میشی و به من نگاه میكنی در قلبم حس میكنم انگار دارم خفه میشم
Within my fingers your breath is like tandalizing cord playing in my arms girl
نفست بین انگشتان من مثل بازی كردن با یه طناب نازك در دستهامه دختر
You try to get me? You try to feel me? Suffocation engulf me
داری سعی میكنی به دستم بیاری ؟ داری تلاش میكنی دركم كنی ؟ حس طغیان من رو خاموش كن
Don’t you get it? Maybe I’m broken I’m just broken..so~
... من رو نمیخوای ؟ شاید من شكست خورده ام ، من فقط یه شكست خورده ام ، پس
Escaping the prison of captivity flew off with hidden wings
فرار زندانی از اسارت پرواز با بالهای نامرئیه
Do not try going your own way you know without me
آیا سعی نداری كه بدون من به مسیرت ادامه بدی ؟
Maybe I’m broken Maybe I’m broken Maybe I’m broken Cant stop
شاید من شكست خورده ام ، شاید من شكست خورده ام ، شاید نمیتونم جلوی شكست خوردنم رو بگیرم
Maybe I’m broken Maybe I’m broken Maybe I’m broken imprisoned in my arms
شاید من شكست خورده ام ، شاید من شكست خورده ام ، شاید من شكست رو در بازوانم نگه داشتم
I’m looking for you shaken your feeling
من به احساسات لرزانت نگاه میكنم
I’m looking at you mesmerised by your lips
من به لبهات كه هیپنوتیزمم میكنه نگاه میكنم
I feel your body inside intoxicated confined in my arms
حس میكنم بدنت بین بازوان سرمست من قرار داره
You try to get me? You try to feel me? Imprison my heart for you
داری سعی میكنی به دستم بیاری ؟ داری تلاش میكنی دركم كنی ؟ حس طغیان من رو خاموش كن
Don’t you get it? Maybe I’m broken I’m just broken..yeah~
من رو نمیخوای ؟ شاید من شكست خورده ام ، من فقط یه شكست خورده ام ... بله
Escaping the prison of captivity flew off with hidden wings
فرار زندانی از اسارت پرواز با بالهای نامرئیه
Do not try going your own way you know without me
آیا سعی نداری كه بدون من به مسیرت ادامه بدی ؟
Maybe I’m broken Maybe I’m broken Maybe I’m broken Cant stop
شاید من شكست خورده ام ، شاید من شكست خورده ام ، شاید نمیتونم جلوی شكست خوردنم رو بگیرم
Maybe I’m broken Maybe I’m broken Maybe I’m broken imprisoned in my arms
شاید من شكست خورده ام ، شاید من شكست خورده ام ، شاید من شكست رو در بازوانم نگه داشتم
Escaping the prison of captivity
فرار زندانی از اسارت پرواز با بالهای نامرئیه
Always waking up in law development flying away without care
همیشه با این حقیقت كه قانون پیشرفت پرواز بدون دقته ( ریسك كردن ) مواجه میشم
Will see the brand new world trust me in your hands
با اعتماد كردن به دستهای تو دنیای كاملاً جدیدی رو خواهم دید
Escaping the prison of captivity flew off with hidden wings
فرار زندانی از اسارت پرواز با بالهای نامرئیه
Do not try going your own way you know without me
آیا سعی نداری كه بدون من به مسیرت ادامه بدی ؟
Maybe I’m broken Maybe I’m broken Maybe I’m broken Cant stop
شاید من شكست خورده ام ، شاید من شكست خورده ام ، شاید نمیتونم جلوی شكست خوردنم رو بگیرم
Maybe I’m broken Maybe I’m broken Maybe I’m broken imprisoned in my arms
شاید من شكست خورده ام ، شاید من شكست خورده ام ، شاید من شكست رو در بازوانم نگه داشتم