تبلیغات
HANGUK NAM - ترجمه متن اهنگ های کره ای(7)

شارژ ایرانسل

فال حافظ


Kim Kyu Jong (Feat. Heo Young Saeng) - My Love
Show me love
عشقو بهم نشون بده


I like you even to your last footstep
دوستت دارم حتی تا اخرین ردپات
I like you from your head to your toe
از سر تا به انگشت پاتو دوست دارم

The preparation is already perfect
اماده شدن براش عالیه

I am a better man, a better man
من بهترین مرد هستم ، بهترین مرد

* The hot dance floor- yeah
سن رقص داغه - اره
Hold my hand (don't block me, don't)
دستمو بگیر (مانعم نشو ، نشو)
Underneath the darkened lights
زیر روشناییهایی که تاریک میشدن


Shine that great magic, yeah
اون جادوی بینظیر درخشید

** My love, who burns me up- my baby
عشق من ، کسی که داره منو میسوزونه - عزیزم
My love, even if I can't I want to be on you
عشق من ، حتی اگه نتونم که بخوام برای تو باشم

If I say it, I will- there is no regret
اگه اینو بهت بگم ، پشیمون نمیشم
uh oh oh, uh oh oh oh

If we're together, you will know
اگه با هم باشیم ، تو میفهمی
My love, because I will go to the end with you
عشق من ، به خاطر اینکه تا اخرش باهات میرم
My love, tell me what you want
عشق من ، بهم بگو چی میخوای
My love, my love
عشق من ، عشق من

A perfect scenario in my head
یه فیلمنامه ی بینظیر تو قلبم وجود داره
There's no use in blocking me several times
اینکه بارها مانعم بشن فایده ای نداره
Just put down your guard and trust me
مقاومتوکنار بذار و بهم اعتماد کن

I'm here, a better man, a better man
من اینجام ، یه مرد بهتر ، یه مرد بهتر

* repeat
تکرار

** repeat
تکرار

*** My Love, I don't want to let you go, my baby
عشق من ، نمیخوام بذارم بری ، عزیز من

My love, don't play it so hard
عشق من اینهمه سخت باهام بازی نکن
The fireworks are erupting, there are no regrets
وسایل اتیش بازی منفجر میشن ، این حسرت خوردن نداره
uh oh oh, uh oh oh oh

Yes, my love is my everything
اره ، عشق من همه چیز منه
All the guys ask me,
همه ی پسرا ازم میپرسن
From your name and everything
درباره ی اسمت و همه چیز

It's not easy, you're on a different level
اسون نیست ، تو درجایگاه متفاوتی هستی
All the guys are behind over there
همه ی پسرها اونطرفش پنهانن

I will be waiting right here
میخوام درست همین جا منتظر بمونم
You are my queen, I only want you
تو ملکه ی منی ، تنها تو رو میخوام
My love, my love,
عشق من ، عشق من
You are shining
تو میدرخشی

** repeat
تکرار

*** repeat
تکرار

ترجمه کاری از پینه دوز

 

 

Kim Kyu Jong - No More Yes

No more sayin yes, No more sayin yes
بیشتر از این نگو *بله* ، بیشتر از این نگو *بله*

No more sayin yes, No more sayin yes
بیشتر از این نگو *بله* ، بیشتر از این نگو *بله
*Are you ready to see the end?
اماده ای که اخرشو ببینی؟

Just silently listen to me
فقط تو سکوت به من گوش کن

Remember this clearly
اینو کاملا به یاد داشته باش
(uh-oh uh-oh)

You probably didn't even think of this
تو شاید حتی بهش فکر نکنی
I will definitely break it
من در نهایت شکستت میدم
Remember this clearly
اینو کاملا به یاد داشته باش
(uh-oh uh-oh)

I erased my nice side
من اطرافمو به خوبی پاک کردم
I lost myself
خودمو گم و گور کردم
There is no going back
اینا برگشتنی نیستن

Your likes were like a lick of candy
تو مثل لیسیدن یه ابنبات شیرین بودی
But I won't be deceived again
اما نمیخوام دوباره یه فریب خورده باشم

* No more, yes - No more, yes
بله بیشتر از این نه، بله بیشتر از این نه

Now listen carefully- No no no
حالا با دقت گوش کن – نه نه نه

No more, yes - No more, yes
بله بیشتر از این نه، بله بیشتر از این نه

In other words, No no no
به عبارت دیگه ، نه نه نه
No More Yes, No, No More Yes
بیشتر از این نه، بیشتر از این نه


No, No More Yes, No, No More Yes

بله بیشتر از این نه، بله بیشتر از این نه

Now acknowledge me
حالا بهم اعتراف کن

No More Yes
بله بیشتر از این نه

Don't add anything to my words
هیچی به حرفام اضافه نکن
Don't even talk back
حتی حرف برگشتنو نزن
Remember this clearly
اینو کاملا به یاد داشته باش
(uh-oh uh-oh)

Just know this one thing
تنها یه چیزدیگه رو بدون
I will jump over you
از روت میپرم
(
ترکت میکنم)
Remember this clearly

اینو کاملا به یاد داشته باش

(uh-oh uh-oh)

I am not the common man anymore
بیشتر از این یه مرد پیش پا افتاده نمیمونم
You lost now
حالا تویی که گم و گور میشی
There's no turning back
جایی برای برگشتن نیست
The man who was covered by your back
مردی که پشتت می ایستاد و ازت حمایت میکرد

The dull man of the past is not me anymore
بیشتر از این مرد احمقی که تو گذشته بود ، لاقی نمیمونه

* repeat
تکرار

I will decorate your last with rough breaths
من گذشته تو با نفش ها ی خشنت به یاد خواهم اورد
No more, no more, no more

* repeat
تکرار

No more sayin yes, No more sayin yes
بیشتر از این نگو *بله* ، بیشتر از این نگو *بله*

No more sayin yes, No more sayin yes
بیشتر از این نگو *بله* ، بیشتر از این نگو *بله
*

کاری از پینه دوز

1
get ya'luv- kim kyu joong
00:00:11,049 --> 00:00:13,073
حتی برای یه دقیقه ، برای یه ثانیه ، نمیخوام بذارم بری

2
00:00:13,111 --> 00:00:16,116
عزیزم تو ، عزیزم تو

3
00:00:17,228 --> 00:00:19,242
تمام طول شب دلم نمیخواد بفرستمت بری خونه

4
00:00:19,317 --> 00:00:21,394
عزیزم تو ، عزیزم تو

5
00:00:22,150 --> 00:00:26,479
لبهای جمع شده ات خیلی بامزه ان

6
00:00:27,134 --> 00:00:32,567
از یك تا ده تو خیلی خشگلی و دوست داشتنی

9
00:00:33,191 --> 00:00:35,256
Ah-ee-ya-ee-ya

10
00:00:35,328 --> 00:00:39,333
شونه ی چپم همیشه به روت بازه

8
00:00:41,926 --> 00:00:44,927
به خاطرت ادامه ،خواهم داد

11
00:00:45,028 --> 00:00:47,033
میخوام عشقت رو بدست بیارم

12
00:00:47,213 --> 00:00:50,223
تو كوچولوی عزیزه من هستی

13
00:00:50,313 --> 00:00:52,315
میخوام عشقت رو بدست بیارم

14
00:00:52,504 --> 00:00:55,506
نمیذارم چشمات جای دیگه ای رو ببینه

15
00:00:56,191 --> 00:00:58,873
میخوام عشقت رو بدست بیارم

16
00:00:58,879 --> 00:01:01,960
بیا خواب همدیگه رو ببینیم

17
00:01:02,155 --> 00:01:08,732
من من من من میخوام عشقت رو بدست بیارم

18
00:01:09,115 --> 00:01:11,132
دیگه نترس

19
00:01:11,242 --> 00:01:14,254
وقتی میبینم به زیبایی لبخند میزنی

20
00:01:15,342 --> 00:01:17,354
قلبم از كار میفته

21
00:01:17,554 --> 00:01:20,569
لطفاً به اورژانس زنگ بزن

22
00:01:20,629 --> 00:01:24,640
حتی صورت در هم كشیده ات هم خیلی زیباست

23
00:01:25,112 --> 00:01:30,186
نمیخوام حتی كوچكترین چیزها رو از دست بدم

24
00:01:31,205 --> 00:01:33,207
Ah-ee-ya-ee-ya

25
00:01:33,331 --> 00:01:37,334
میخوام برچسب اسمت رو وصل كنم

26
00:01:40,111 --> 00:01:43,134
روی قسمت سمت چپ قلبم

27
00:01:43,222 --> 00:01:45,228
میخوام عشقت رو بدست بیارم

28
00:01:45,330 --> 00:01:47,339
تو كوچولوی عزیزه من هستی

29
00:01:48,750 --> 00:01:50,609
میخوام عشقت رو بدست بیارم

30
00:01:51,184 --> 00:01:53,796
نمیذارم چشمات جای دیگه ای رو ببینه

31
00:01:54,690 --> 00:01:56,349
من میخوام عشقت رو بدست بیارم

30
00:01:56,484 --> 00:01:58,496
بیا خواب همدیگه رو ببینیم

30
00:02:00,184 --> 00:02:05,796
من من من من میخوام عشقت رو بدست بیارم

33
00:02:07,602 --> 00:02:09,444
وقتی همه چیز سخت میشه

34
00:02:09,540 --> 00:02:12,551
تو رو محكم در آغوشم نگه خواهم داشت


35
00:02:13,116 --> 00:02:15,139
وقتی دوست داشتنی هستی

36
00:02:15,233 --> 00:02:18,275
دستهات رو محكم نگه خواهم داشت

34
00:02:18,330 --> 00:02:20,331
میخوام عشقت رو بدست بیارم

35
00:02:20,446 --> 00:02:22,449
تو كوچولوی عزیزه من هستی

36
00:02:23,133 --> 00:02:25,775
میخوام عشقت رو بدست بیارم

34
00:02:26,240 --> 00:02:28,931
نمیذارم چشمات جای دیگه ای رو ببینه

36
00:02:29,133 --> 00:02:31,175
میخوام عشقت رو بدست بیارم

34
00:02:31,240 --> 00:02:34,241
بیا خواب همدیگه رو ببینیم

35
00:02:35,776 --> 00:02:41,139
من من من من میخوام عشقت رو بدست بیارم

36
00:02:43,133 --> 00:02:46,775
persianfanclub